...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อก นาวสาวสุรัตน์ติกานต์ ถมนาม คบ.2 สังคมศึกษา รหัส 544110110 หมู่เรียนที่3...

หน่วยที่ 3


หน่วยการเรียนรู้ที่3

การสื่อสารเพื่อเรียนการสอน


                          เป็นศาสตร์อันมุ่งศึกษาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนในสถานการณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน

            ความรู้ที่อยู่ในขอบข่ายการเรียนการสอน            
         1.  ความรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์

           2.  หลักการของการเรียนรู้และการสอนประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้และการเรียนรู้ชนิดต่างๆ

           3.  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการเรียน

           4.  การนำเอาหลักการและวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในการ
   

จุดมุ่งหมายของการนำจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

              ประการแรก   มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในสถานการณ์การเรียนการสอน

              ประการที่สอง  นำเอาองค์ความรู้ข้างต้นมาสร้างรูปแบบเชิงปฏิบัติเพื่อครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน


    หลักการสำคัญ

            1.  มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

            2.  มีความสามารถในการประยุกต์หลักการจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน

            3.  มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่

            4.  มีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน


              จิตวิทยาครู


             ครู  หมายถึง  ผู้สอน  มาจากภาษาบาลีว่า ครุภาษาสันสกฤตว่า คุรุ แปลว่า หนัก  สูงใหญ่

               -  ครูต้องรับภารหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ

               -  ครูต้องมีความหนักแน่น  สุขุม  ไม่วู่วาม  ทั้งความคิดและการกระทำบทบาทและความสำคัญของครู


             บทบาทและความสำคัญของครูในปัจจุบันธีรศักดิ์ (2542) ได้กล่าวถึง 4 ประเด็น ดังนี้


             1.บทบาทและความสำคัญต่อเยาวชน

             2.บทบาทและความสำคัญของครูในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

             3.บทบาทและความสำคัญของครูในการรักษาชาติ

             4.บทบาทและความสำคัญของครูในเยียวยาสังคม


   
    รูปแบบของครู (Models of Teachers)

     Fenstermacher และ Soltis (1992)ได้กล่าวถึงรูปแบบและบทบาทของครู เป็น 3 ประเภท

             1.The  Executive Model ทำหน้าที่คล้ายบริหาร  

             2.The Therapist Model  มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด

             3.The  Liberationist  Model ครูที่ให้อิสระผู้เรียนในการเรียนรู้


     หลักการที่สำคัญสำหรับครู

           Mamchak and Mamchak  (1981)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างบรรยากาศ ในห้องเรียนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูและนักเรียน


     ความสำคัญของการเรียนการสอนทำให้รู้จักลักษณะนิสัยของผู้เรียน

           -  ทำให้เข้าใจพัฒนาการบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรียน

           -  ทำให้ครูทราบว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่น แรงจูงใจ ความคาดหวัง เชาวน์ปัญญา ทัศนคติทำให้ครูทราบทฤษฎี หลักการเรียนรู้ รวมทั้งหลักการสอนและวิธีการสอน

           -  ทำให้ครูวางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม

           -  ทำให้ครูจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนได้สอดคล้องกับพัฒนาการ รวมทั้งสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการปกครองชั้นเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น