...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบล็อก นาวสาวสุรัตน์ติกานต์ ถมนาม คบ.2 สังคมศึกษา รหัส 544110110 หมู่เรียนที่3...

หน่วยที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่6
             
นวัตกรรมการเรียนการสอน


                   ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในบั้นปลายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู – อาจารย์ จะต้องพยายามค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ที่ครู – อาจารย์คิดค้นขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  นั้น  คือ นวัตกรรมทางการศึกษานั้นเอง

ความหมาย

                   คำจำกัดความของคำว่า   นวัตกรรมทางการศึกษา”   จึงหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ ๆ  หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมโดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

ความสำคัญ

     ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาก็คือสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการศึกษาสรุปได้   ดังนี้

1.    เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน เช่น 

       1.1  ปัญหาเรื่องวิธีการสอนปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ  คือ  ครูส่วนใหญ่ยังคง

ยึดรูปแบบการสอนแบบบรรยายโดยมีครูเป็นศูนย์กลางมากกว่าการสอนในรูปแบบอื่นการสอนด้วยวิธีการแบบนี้เป็นการสอนที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบั้นปลาย เพราะนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายขาดความสนใจแล้วยังเป็นการปิดกั้นความคิดและสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย

       1.2   ปัญหาด้านเนื้อหาวิชาบางวิชาเนื้อหามาและบางวิชามีเนื้อหาเป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจจึงจำเป็นจะต้องนำเทคนิคการสอนและสื่อมาช่วย

       1.3    ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การสอนบางเนื้อหามีสื่อการสอนเป็นจำนวนน้อย

ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นหาเทคนิควิธีการสอนและผลิตสื่อการสอนใหม่เพื่อนำมาใช้ทำให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายได้

 2.   เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยการนำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ๆในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่ไปสู่ครู – อาจารย์ท่านอื่น ๆ  หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู – อาจารย์ที่สอนในวิชาเดียวกันได้นำแนวความคิดไปปรับปรุงใช้หรือผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป


ขั้นตอน

 1.  ขั้นเตรียมการและวางแผนในการจัดทำผลงานจะต้องมีการ

      1.1    กำหนดรูปแบบของผลงาน

      1.2    กำหนดเป้าหมายและขอบข่ายของเนื้อหาวิชา

      1.3    กำหนดเป้าหมายและขอบข่ายของเนื้อหาวิชา

2.      ขั้นตอนการจัดทำผลงาน

      2.1  นำหลักสูตรเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวิชานั้นเป็นหลักในการจัด

      2.2   กำหนดโครงสร้างของผลงาน(ใช้ในภาคเรียนใดและแต่ละเรื่องจะจัดทำสื่อเป็นจำนวนเท่าใดบ้าง)

3.  ขั้นทดลองนำผลงานไปใช้   เช่น

      3.1   ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

      3.2    ควรมีการวิจัยสื่อที่จะนำไปทดลองใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของสื่อที่ผลิตขึ้นว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนการสอนเพียงใด

3.3    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนั้นควรจัดทำให้สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

4.     ขั้นนำผลงานไปใช้ 

ควรอธิบายกรรมวิธีในการนำไปใช้ได้อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน

5.      ผลของการนำไปใช้

อธิบายให้เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือนำไปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

6.    ขั้นการเผยแพร่และสร้างการยอมรับ

เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสื่อนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการเรียกการสอนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับในวงการศึกษาขั้นตอนนี้ ควรอธิบายโดยละเอียดว่าได้มีการเผยแพร่ที่ใดหรือในลักษณะใดบ้างโดยอาจแบ่งประเภทให้เห็นชัดเจนว่า

การเผยแพร่ในโรงเรียน

การเผยแพร่แก่สาธารณะในวงการศึกษา


รูปแบบนวัตกรรม

                   นวัตกรรมสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ   เช่น

แผนการสอน

ชุดการสอน

คู่มือครู

บทเรียนสำเร็จรูป

สไลด์

-ใบความรู้ทุกรูปแบบต้องมีคู่มือในการใช้สื่อด้วย

- สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

เกม

-ฯลฯ


เทคนิคในการจัดทำ

1.   ในการผลิตสื่อการสอนควรเน้นในเรื่องความประหยัดและให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  (ทำจริง – ใช้จริง – มีประโยชน์ต่อนักเรียนจริง)

2.   ต้องมีคู่มือในการใช้สื่อและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถให้รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ

-   จุดประสงค์ในการสร้างสื่อ

-    วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

-    รูปแบบที่ต้นแบบ

-    วิธีการทำ / ผลิต / ประดิษฐ์

-    การทดลองใช้ / การปรับปรุงแก้ไข

-    ประโยชน์ / การนำไปใช้

-    คุณภาพ / ประสิทธิภาพ /

-    หลักฐานการนำไปใช้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น